Burslar

                         PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ                                   

                                        

 

1.    AMAÇ

 

Bu yönetmeliğin amacı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü’ndeki başarılı lisans öğrencilerine; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde ve üniversitelerin Bilim Tarihi ve Tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere; İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan ortaöğretim öğrencilerine burs verme usul ve şartlarını düzenlemektir.

 

2.KAPSAM

 

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü’ndeki başarılı lisans öğrencilerine; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde ve üniversitelerin Bilim Tarihi ve Tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere; İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan ortaöğretim öğrencilerine vereceği burslarla ilgili işlemleri kapsamaktadır.

 

Bu Kapsam’ın dışında kalan başvurular ile Kapsam içinde kalmasına rağmen işbu Yönetmelik’te belirlenen burs miktarları ve dönemleri hakkındaki nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

 

3. DAYANAK

 

Bu Yönetmelik, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Senedi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

4. TANIMLAR

 

Öğrenci          : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü başarılı lisans

   öğrencileri; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde ve

   üniversitelerin Tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tezli yüksek

   lisans ve doktora yapan öğrencileri; İslam Bilim Tarihi konusunda çalışma yapan

   ortaöğretim öğrencilerini,

 

Burs               : Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye ödenen parayı,

 

Müze              : Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni,

 

Kütüphane    : Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi

                          Kütüphanesi’ni  ifade eder.

 

5. BURS ŞARTLARI

 

a.       Öğrencinin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Bilim Tarihi bölümünde lisans veya Prof.Dr.Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde ve üniversitelerin Tarih bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci olarak bir programa kayıtlı olması gerekmektedir. Ortaöğretim öğrencisinin, ortaöğretim kurumunda İslam Bilim Tarihi konusunda bir makale çalışması ve/veya bir proje çalışması yapmış olması ve/veya İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve/veya Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesinde görev alıyor olması gerekmektedir.   

b.      Burslu öğrencilerin bursluluk süresi lisans için 4 eğitim-öğretim yılı (8 yarıyıl), hazırlık okumayı seçen öğrenciler için 5 eğitim-öğretim yılı (10 yarıyıl) ve yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim-öğretim yılıdır (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay). Doktora öğrencileri için 4 eğitim-öğretim yılıdır (2 yıl ders, 2 yıl tez). Orta öğretim öğrencilerinin burslulukları kural olarak, bir kereye (bir ay) mahsus olmakla birlikte Yönetim Kurulu, bursluluklarının öğretimleri süresince veya belirli bir süre içinde, ancak Vakıf’ın yıllık eğitim ve uygulama programını aksatmadıkları takdirde devam etmesine karar verebilir.

c.       Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 12 ay boyunca burs alırlar.

ç.   24 yaşından gün almış lisans öğrencileri, eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

     d.   Orta öğretimi, yasal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilere burs verilmez, verilmiş olan burs var ise sona erer.

e.   Orta öğretim öğrencilerine, öğretimleri süresince veya belirli bir süre içinde verilen burslar, mezun olduklarında sona erer. Yükseköğretim öğrenci şartlarını sağlayarak FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümü’ne başlarlar veya bir başka üniversitede İslam Bilim Tarihi konusunda yüksek lisans ve Doktora tezi yaparlar ise bursları devam edebilir.

f.   350 puanın altında puan alarak yerleşen lisans öğrencileri eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

g.    Kamu veya özel sektörde gelir getirici görevi, işi olan veya 30 yaşından gün almış yüksek lisans öğrencisi eğitim hakkına sahip olmakla birlikte aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

ğ. Yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin burs ödemelerine Aralık ayının ilk haftasında

      başlanır.

h.    Öğrencilerin faturalandırdığı eğitim harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile karşılanabilir.

i.     Öğrencilerin yapmış oldukları ulusal ve uluslararası yayınları ve sempozyumlara katılımları Yönetim Kurulu kararı ile desteklenebilir.

j.     Burs, geri ödemesiz ve karşılıksızdır.

 

6. BURSİYERLERİN SORUMLULUKLARI

 

a.     Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması 2.50’nin ve Yüksek Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması ise 2.80’in altına düşmemelidir. Doktora öğrencilerinin başarı ortalaması 3.00’ın altına düşmemelidir.

b.      Burs hakkı kazanmak için öğrencilerin İngilizce yeterlik seviyesi lisans eğitiminde YDS 55, yüksek lisans ve doktora eğitiminde ise YDS 65 veya TOEFL ya da IELTS sınavlarından muadil bir derece olmalıdır. Başka kurumların veya üniversitelerin yabancı dil sınavları kabul edilmez. Yüksek lisans eğitimi için ALES puanı en az 70 olmalıdır. Doktora öğrencileri için ALES puan şartı aranmaz.

c.      Devamsızlık gerekçesi için sadece devlet sağlık kurumları tarafından hazırlanmış olan sağlık raporları kabul edilmektedir. Sağlık raporu ve dilekçelerin asılları FSMVÜ yetkili birimine, yetkili birimin onayladığı birer örnekleri de vakıf sekreterliğine teslim edilmelidir.

ç.   Öğrenci, Staj Yönergesindeki staj, eğitim/uygulama sorumluluğunu yerine getirir.

d.      Öğrenci, dönem başında verilecek olan Müze ve Kütüphane eğitimine katılmak zorundadır.

e.       Burs hakkı kazanan öğrenciler Müze ve Kütüphanedeki yıllık eğitim-uygulama programını yerine getirmek zorundadır.

 

7. BURS MİKTARLARI

 

a.       ÖSYS TM-3 puan türünde Bilim Tarihi bölümünü, en yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 1.000.-TL, en alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 500.-TL, bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere ayda 750.-TL. burs ödemesi yapılır. Yatay geçişle gelen öğrencinin puanı en yüksek ilk beş puana denk gelse bile ayda 750.-TL. en alt beş sıralamaya denk gelirse ayda 500.-TL. burs ödemesi yapılır.

b.    Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine kabul edilen öğrenciler ise 2 eğitim-öğretim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) aylık 1.400.-TL burs hakkından yararlanacaklardır. Doktora öğrencileri 4 eğitim-öğretim yılı (2 yılı ders, 2 yılı tez 48 ay) aylık 1.800.-TL burs hakkından yararlanır.

c.      Diğer üniversitelerin Tarih ve Bilim Tarihi bölümlerinde İslam Bilim Tarihi konusunda yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler tez süresince (1 yıl) aylık 1.400.-TL, doktora düzeyindeki öğrenciler tez süresince (2 yıl) aylık 1.800.-TL burs hakkından yararlanır.

ç.   Ortaöğretim öğrencilerine bir defaya (bir ay) mahsus 750.-TL burs verilir. Yönetim Kurulu, bursluluklarının öğretimleri süresince veya belirli bir süre içinde bursluluğa karar vermişse, burs miktarı bu süre içinde aylık 500.-TL’dir.

 

8. BURSUN KESİLMESİ

 

a.      Lisans öğrencileri için kayıt tarihinden itibaren 4 yıl (8 yarıyıl), hazırlık okumayı tercih eden lisans öğrencileri için 5 yıl (10 yarıyıl), yüksek lisans öğrencileri için 2 eğitim yılı (1 yılı ders, 1 yılı tez 24 ay) ve Doktora öğrencileri için 4 eğitim-öğretim yılı (2 yıl ders, 2 yıl tez) olan bursluluk süresi içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin bursluluk durumları sona erer. Orta öğretimi yasal süresi içerisinde tamamlayamayanların bursluluğu sona erer.

b.      Zamanında tez alamayan yüksek lisans ve Doktora öğrencisinin de bursluluk durumu sona erer.

c.       Öğrencinin üniversiteden ayrılması veya kayıt sildirmesi durumunda bursu kesilir.

ç.   Öğrenciler yatay veya dikey geçiş yaptıklarında bursları kesilir.

d.    Öğrencilerin kayıt dondurmaları (geçici ayrılma, ara verme) durumunda bursları kesilir. Kayıt dondurma mücbir sebepler ve/veya vakıf yönetiminin haklı bulduğu bir nedenle gerçekleşirse öğrenci, kayıt yenilediğinde bursu tekrar başlatılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz. Bursluluk süresi, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren eğitim yılını aşamaz.

e.   Lisans öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması 2.50’nin altına düşerse burs ödemesi aylık 500 TL olarak yapılır. 2.00’ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Ağırlıklı Not Ortalaması ise 2.80’in altına düşmesi halinde öğrencilerin notları istenilen seviyeye gelene kadar bursları kesilir. Ağırlıklı Not Ortalaması istenilen seviyeye geldikten sonra bursu tekrar başlatılır ve geriye dönük ödeme yapılmaz. Not ortalamaları takibi eğitim yarıyılı esas alınarak yapılır.

f.       Öğrenci eğitime devam etmediğinde ya da FSMVÜ’nce belirlenen devamsızlık sınırını aşması halinde bursu kesilir.

g.      Disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu kesilir. 

 

 

AKADEMİK BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ*

 

 


1. Burs FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümü lisans öğrencilerini kapsar.

 

2. Öğrenim süresi boyunca her dönemin sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içinde İBTAV tarafından verilen burstur.

 

3. Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL olmak üzere hak kazanılan dönemden bir sonraki dönem boyunca verilir.

 

4. Akademik Başarı Bursu, FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümünde bir önceki dönemde elde edilen başarı durumuna bakılarak sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili dönem içinde en az 25 AKTS’lik ders alması ve ilgili dönemin ANO´sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

 

5. 24 yaşından gün almış lisans öğrencileri Akademik Başarı Bursundan yararlanamaz.

 

6. Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı dönem için geçerlidir.

 

7. Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları sağlaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

 

8. Akademik Başarı Bursu, FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümünde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

 

9. Halihazırda İBTAV´ın lisans öğrencilerine verdiği bursu almakta olan öğrenci bu burstan faydalanamaz. Bu durumda şartları sağlayan listedeki diğer öğrencilere burs hakkı verilir.

 

10. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi´nde rehberlik görevinde yer alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. Bu durumda şartları sağlayan listedeki diğer öğrencilere burs hakkı verilir.

 

11. Öğrencinin FSMVÜ tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşması ve eğitime devam etmemesi halinde bursu kesilir.

 

12. Disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu kesilir.

 

13. İBTAV Akademik Başarı Bursu şartlarını sağlayan öğrencilerin başvurularını kabul eder. 


14. Şartları sağlayan öğrenciler Öğrenci Belgesi ve Transkript ile ibtav@ibtav.org adresine başvuru yapabilirler.

15. Geçmiş tarihe yönelik burs ödemesi yapılmaz.

 

*2021-2022 eğitim döneminden itibaren geçerli olacaktır.